ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมิถุนายน 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายชาญชัย ชมนึกบ้านคำโพนสูงลาออกจากราชการ 
2นางสาวนวลนภา แห้วนครชุมชนบ้านขวาวลาออกจากราชการ 
3นางไพจิตร นิลผายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
4นางพานทอง ศรีวิจารย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
5นางสาวสิริพร นครแสนทรายทองเฉลิมวิทย์โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
6นางสาวเอมอร ดอนสามารถบ้านโนนใหญ่โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
7นายอาคม หมั่นตรวจบ้านนางามเกษียณอายุ 
8นางราตรี เพียรชนะบ้านบ่อแกนางเลาลาออกจากราชการ 
9นางวงค์เพ็ญ บุศเนตรชุมชนบัวคำลาออกจากราชการ