ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายสวัสดิ์ชัย ภูมิประเสริฐบ้านจัมปาพระอุ้ยเกษียณอายุ 
2นางเยาวรัตน์ ประชานันท์ชุมชนเชียงใหม่พัฒนาเกษียณอายุ 
3นายมังกร กองษรโคกล่ามวิทยาคารเกษียณอายุ 
4นายบรรลุ บุตรศาสตร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3เกษียณอายุ 
5นางอุมาพร โฮมจุมจังชุมชนเชียงใหม่พัฒนาเกษียณอายุ 
6นายสงกรานต์ กองสอนชุมชนเชียงใหม่พัฒนาเกษียณอายุ 
7นางคำปาง นาไชย์บ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์เกษียณอายุ 
8นางกุสุมา อนันเอื้อบ้านโพธิ์ศรีเกษียณอายุ 
9นายประดิษฐ์ พิมดีบ้านหนองแสงสว่างวิทย์เกษียณอายุ 
10นางเฉลียง สาระรัตน์ชุมชนเชียงใหม่พัฒนาเกษียณอายุ 
11นายสมควร คงทวีบ้านโนนแก้วเกษียณอายุ 
12นายสง่า นามษรพนาลัยวิทยาเสริมเกษียณอายุ 
13นางดอกแก้ว จันทระชุมชนบ้านโคกกลาง(มิตรภาพที่84)เกษียณอายุ 
14นายอดุลย์ ประเสริฐสังข์ชุมชนหนองแสงโนนสว่างเกษียณอายุ 
15นางประทวน คูเลิศศรีสวัสดิ์เกษียณอายุ 
16นางเทพศิรินทร์ โนนคำชุมชนบ้านโคกกลาง(มิตรภาพที่84)เกษียณอายุ 
17นายจรินทร์ ชอบบุญบ้านโคกนาคำเกษียณอายุ 
18นายจรุง หกพันนาอนุบาลเมืองเมยวดีเกษียณอายุ 
19นางสาวเกษมสุข ศรีวะรมย์อนุบาลเมืองหนองพอกเกษียณอายุ 
20นางเกสร พรหมนารทกุดก่วงท่าแสงจันทร์เกษียณอายุ 
21นายสมพงษ์ สารจูมบ้านโพนงามหนองน้ำกินเกษียณอายุ 
22นางวันทนี ศรีมณีบ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศเกษียณอายุ 
23นายวิชัย ภาโนมัยบ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร)เกษียณอายุ 
24นางมัจฉา สาระคำบ้านไค่นุ่นหนองบัวบานวิทยาเกษียณอายุ 
25นายสุธี ไชยเม็งบ้านหนองผักแว่นเกษียณอายุ 
26นายอภัย สุทธิประภาบ้านบากหนองเทาเกษียณอายุ 
27นายถาวร สารพลบ้านพันขางเกษียณอายุ 
28นางบุญเพ็ง ประทุมศาลาบ้านห้วยทรายเกษียณอายุ 
29นายสุระพงษ์ โพธิชัยบ้านนากระตึบเกษียณอายุ 
30นายไพโรจน์ อาทิตย์ตั้งบ้านสะอาดนาดีเกษียณอายุ 
31นางณัฐธพิมพ์ แสนจันทร์บ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล)เกษียณอายุ 
32นางพิกุล ฆารสมบูรณ์บ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล)เกษียณอายุ 
33นางปิ่นแก้ว แสงนาฝายบ้านนาเมืองเกษียณอายุ 
34นายทองใบ หัสรินทร์บ้านบ่อแกนางเลาเกษียณอายุ 
35นายพูนสิน วารสิทธิ์บ้านบะยาวบุ่งโง้งสามัคคีเกษียณอายุ 
36นางประคอง ศึกขยาดอนุบาลเมืองเมยวดีเกษียณอายุ 
37นางสาวปราณี พิลายนต์บ้านหนองโนเกษียณอายุ 
38นางคำม่วย กองทองบ้านหนองสองห้องเกษียณอายุ 
39นางสำลี แสนโสมชุมชนบ้านบุ่งเลิศเกษียณอายุ 
40นางรัชรา ไชยมูลวังหลวงเกษียณอายุ 
41นางอรพินธ์ ชูศรีวาสน์เมืองโพธิ์ชัยเกษียณอายุ 
42นางพูลสวัสดิ์ ศรีจวงชุมชนหนองแสงโนนสว่างเกษียณอายุ 
43นางพรรณี ไชยประทุมบ้านพรมสวรรค์เกษียณอายุ 
44นายวิชัย สีแพงมลบ้านโคกหนองบัวเกษียณอายุ 
45นางจันทร์เพ็ญ กำแพงเพ็ชรบัวดงมันวิทยาเกษียณอายุ 
46นายสุพจน์ นาพรมบ้านน้ำเที่ยงนาเรียงเกษียณอายุ 
47นายวัชรินทร์ ดวงพระจันทร์บ้านหนองโนราษฏร์บำรุงเกษียณอายุ 
48นางบรรจง จันทร์พันธ์บ้านโพธิ์งามเกษียณอายุ 
49นางประยูร พลเยี่ยมบ้านนาทมเกษียณอายุ 
50นางปราณี ภูมิประเสริฐชุมชนเชียงใหม่พัฒนาเกษียณอายุ 
51นางปราณี มีทิพย์อนุบาลเมืองหนองพอกเกษียณอายุ 
52นายทรงสิทธิ์ ประเสริฐสังข์ชุมชนนาทมโคกก่องเกษียณอายุ 
53นายเปรมกมล เปลรินทร์บ้านบึงอุดมบึงคำเกษียณอายุ 
54นายทองสุข มณีโรจน์บ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร)เกษียณอายุ 
55นายธีระ ฉายสุริยะบ้านแห่ประชานุกูลเกษียณอายุ 
56นางโศภิต คล้ายหนองสรวงอนุบาลเมืองเมยวดีเกษียณอายุ 
57นางปณิฐิดา ตุลากันย์บ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่เกษียณอายุ 
58นายสถิตย์ ตุลากันย์ชุมชนนาทมโคกก่องเกษียณอายุ 
59นางพงษ์ลัดดา พานิชการบ้านหนองอิโลเกษียณอายุ 
60นายประเดิม แสนจันทร์บ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล)เกษียณอายุ 
61นางคำนาง จันทราบ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์เกษียณอายุ 
62นางพยอม บูรณาบ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร)เกษียณอายุ 
63นายเสรี มุ่งงามบ้านโนนยางเกษียณอายุ 
64นางมณี ไชยหงษ์บ้านคูเมืองสามัคคีวิทยาเกษียณอายุ 
65นางสาวเกษม พลเยี่ยมบ้านโพนทองเกษียณอายุ 
66นางนิศารัตน์ พรมศรบัวดงมันวิทยาเกษียณอายุ 
67นายสุกรี บุญปกบ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่เกษียณอายุ 
68นางสถาพร ศรีประทุมบ้านหนองตาไก้เกษียณอายุ 
69นายสมทรัพย์ หนูแสนชุมชนบ้านโคกกลาง(มิตรภาพที่84)เกษียณอายุ 
70นายสังคม เข็มทองไตรมิตรวิทยาเกษียณอายุ 
71นางรำพัน พงษ์ศาสตร์ชุมชนบ้านโคกกลาง(มิตรภาพที่84)เกษียณอายุ 
72นางแขไข ตีรกาญจนาบ้านหนองหว้านาคำพัฒนาเกษียณอายุ 
73นางวิไลวรรณ พลเยี่ยมบ้านอุ่มเม่าเกษียณอายุ 
74นางปัดทุมมา มะลิสาบ้านอุ่มเม่าเกษียณอายุ 
75นายสุรชัย ดอกบัวบ้านวังม่วยเกษียณอายุ 
76นายอุทัย โคตพันธ์บ้านโพนทองเกษียณอายุ 
77นายอดิศร ประเสริฐสังข์บ้านโพนทองเกษียณอายุ 
78นายจงกล บุญคำบ้านหนองแสงท่าดอนม่วยเกษียณอายุ 
79นางพรสุรีย์ บุตรภักดีบ้านพรหมจรรย์เกษียณอายุ 
80นายสมพร สารบรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3เกษียณอายุ 
81นายอำพันธ์ บุญเดชกุดสระวิทยานุกูลเกษียณอายุ 
82นางสุดธิดา ภูมิภาคโนนเพชรพัฒนาเกษียณอายุ 
83นางคำบง นรมาตย์บ้านราษฎร์ดำเนินเกษียณอายุ 
84นางอัมพร อุดมโภชน์บ้านสองห้องหนองดงหนองหินเกษียณอายุ 
85นายประสิทธิ์ เสาศิริบ้านหนองหิ่งหายเกษียณอายุ 
86นายทวี สารพัฒน์บ้านบึงอุดมบึงคำเกษียณอายุ 
87นางสาวภัทราวรรณ วรรณศิริไทยรัฐวิทยา 36(บ้านบะตากา)เกษียณอายุ 
88นางทัศนีย์ ภูมิภาคบ้านหนองใหญ่ทับครัวเกษียณอายุ 
89นางสำราญ พลยะเรศบ้านโคกสมบูรณ์เกษียณอายุ 
90นางเทียมใจ วรรณพฤกษ์บ้านวังใหญ่หนองผักแว่นเกษียณอายุ 
91นางกฤษณา ยนต์ดันบ้านโนนปลาเข็งเกษียณอายุ 
92นางอรชร โป๊ะประนมหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์เกษียณอายุ 
93นายศุภมิตร สัตย์รักษาบ้านหนองหว้านาคำพัฒนาเกษียณอายุ 
94นายคำผล จันทรบุตรบ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์เกษียณอายุ 
95นางจินตนา จันทรโคตรบ้านนาแซง(นาแซงราษฎร์บำรุง)เกษียณอายุ 
96นายวนิช ศรีวงษาบ้านดงประเสริฐเกษียณอายุ 
97นางนงค์นิตย์ จันทร์ศิริอนุบาลเมืองเสลภูมิเกษียณอายุ 
98นายอัมพร จันทรประทักษ์บ้านท่าสีเกษียณอายุ 
99นางประพิตร ประเสริฐสังข์บ้านหนองสิมเกษียณอายุ 
100นางอัจฉรา พรมลิบ้านนาแพงเกษียณอายุ 
101นางสุมาลี กาญบรรจงบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล)เกษียณอายุ 
102นายสีสวาท สารพลบ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยาเกษียณอายุ 
103นายรังสรรค์ วาสนามบ้านพรหมจรรย์เกษียณอายุ 
104นางบังอร โพธิ์อนุกูลบ้านโคกสีเกษียณอายุ 
105นายนิพูล วังคะฮาดชุมชนบ้านบุ่งเลิศเกษียณอายุ 
106นางวรรณศรี สุวรรณไตรชุมชนบ้านบุ่งเลิศเกษียณอายุ 
107นายปราโมทย์ พลนาคูคำนางตุ้มโนนสวรรค์เกษียณอายุ 
108นางลลิดา เชื้อวงศ์พรหมบ้านโป่งประชาพัฒน์เกษียณอายุ 
109นายวิทยารัตน์ กิยะแพทย์บ้านนาแพงเกษียณอายุ 
110นายสุรจิตร สุทธิประภาชุมชนเชียงใหม่พัฒนาเกษียณอายุ 
111นายชาญชัย โพธิจักรบ้านน้ำเที่ยงนาเรียงเกษียณอายุ 
112นายสมพงษ์ พลมั่นบ้านนาทมเกษียณอายุ 
113นายบุญทรง ประดิษฐ์บุญบ้านหนองแวงแห่เกษียณอายุ 
114นางพวงผกา อัศวภูมิบ้านหนองขี้ม้าเกษียณอายุ 
115นางถวิล สังคะทิพย์บ้านโพธิ์ศรีเกษียณอายุ 
116นางสุบัน รจพจน์บ้านนาทมเกษียณอายุ 
117นายสงวน ชาววังชุมชนบ้านโคกกลาง(มิตรภาพที่84)เกษียณอายุ 
118นางสุรำไพ แสงชาติบ้านเหล่าขุมมันท่าสะอาดเกษียณอายุ 
119นายมนู วรรณกุลบ้านหัวคูเกษียณอายุ 
120นางอาจารี จันทร์มหาอนุบาลเมืองเสลภูมิเกษียณอายุ 
121นางเย็นจิตต์ สิงคิบุตรบ้านป้องสร้างบุเกษียณอายุ 
122นายสงวน คำสารบ้านนาทมเกษียณอายุ 
123นางธิดา ประทุมชาตินาแพงวิทยาคารเกษียณอายุ 
124นางประคองศรี บุคลิกหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์เกษียณอายุ 
125นายสุภาพ เนื่องมัจฉาบ้านขว้างวิทยากรเกษียณอายุ 
126นายทองคูน ทวดอาจบ้านหนองอึ่งโปโลเกษียณอายุ 
127นางสมจิตร พิมมะดีบ้านหนองแสงสว่างวิทย์เกษียณอายุ 
128นายอนันต์ อุดมก้านตงบ้านคำนาดีเกษียณอายุ 
129นายทวี ตรีสอนบ้านภูเขาทองเกษียณอายุ 
130นางทองแสน จันทร์มหาบ้านโคกนาคำเกษียณอายุ 
131นางปราศรัย ขันแข็งบ้านดอนชาดเกษียณอายุ 
132นายธงชัย นาทสีทาจุมจังนาคำชลประทานวิทยาเกษียณอายุ 
133นายสมหมาย จรบุรมย์จุมจังนาคำชลประทานวิทยาเกษียณอายุ 
134นางเยาวลักษณ์ ชาติเสริมศักดิ์พนาลัยวิทยาเสริมเกษียณอายุ 
135นายเผด็จ โพธิอำพลพนาลัยวิทยาเสริมเกษียณอายุ 
136นางสาย เย็นวัฒนาบ้านคำนาดีเกษียณอายุ 
137นางอรดี สารบรรณบ้านโคกกกม่วงเกษียณอายุ 
138นางบุญธรรม พนมเขตบ้านคำนาดีเกษียณอายุ 
139นางสมวาด เศรษฐจำนงค์บ้านแฝกเกษียณอายุ 
140นายประภา แสงปากบ้านสองห้องหนองดงหนองหินเกษียณอายุ 
141นายชูระ สมณาบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูดเกษียณอายุ 
142นายศราวุธ สาระวิถีบ้านหนองแวงแห่เกษียณอายุ 
143นายวิเศษ วิชามุขไทยรัฐวิทยา 36(บ้านบะตากา)เกษียณอายุ 
144นางยุพา วิชาผงบัวดงมันวิทยาเกษียณอายุ 
145นางสุมัธยา โต่นวุธเมืองโพธิ์ชัยเกษียณอายุ 
146นายสมดี อรุณภาสบ้านหนองแวงใหญ่เกษียณอายุ 
147นางสุบานเย็น บูระพาบ้านแฝกถึงแก่กรรม 
148นายสงกา รองชัยชุมชนหนองแสงโนนสว่างให้ออกจากราชการ 
149นายสฤษดิ์ นามลักษณ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3เกษียณอายุ 
150นางสาววิไลวรรณ สุระภักดิ์บ้านท่าสีลาออกจากราชการ