รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3นายราชัญ ผุยปุโรย 043571388 
101คำพระโคกก่งวิทยานายผดุงศักดิ์ วิไลลักษณ์ 043548110 
102โคกล่ามวิทยาคาร  043620739 
103จุมจังนาคำชลประทานวิทยานายสายลม เปริน   
104ชุมชนบ้านสว่างนายเสนีย์ วิเชียรศรี 043548098 
105ถนนชัยสามัคคี  043548990 
106ไทยรัฐวิทยา 36(บ้านบะตากา)นายสุธวัช อุทัยอมฤตวารี 043548960 
107นาแพงวิทยาคารนายนิเทศ ส่งเสริม 043620488 
108น้ำคำสมศรีนายสมาน พิศพาร 043500195 
109โนนเพชรพัฒนานายพรนิวัตร สนั่นเอื้อ 043571834 
110กุดก่วงท่าแสงจันทร์  043571833 
111กุดสระวิทยานุกูลนางนวลใย ดาหลวงมาตร 043572127 
112บ้านกุดแห่  043620735 
113บ้านคำนาดีนายศมดล พลเยี่ยม 043548951 
114บ้านคำอุปราช  043571444 
115บ้านโคกกกม่วงนายจำลอง พรหมสูงวงษ์ 043549011 
116บ้านโคกสมบูรณ์  043500092 
117บ้านงิ้วหว่านศึกษาคารนายสังคม สุทธิประภา 043549751 
118ชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อนนางสาววิภาพร สินธุเขตต์   
119บ้านดงกลางนายนพดล หลักกำแพง 043549012 
120บ้านดงดิบนายทองพูล พลเยี่ยม 043500200 
121บ้านดอนชาดนางสาววนิดา ผลาเหิม   
123บ้านท่าสำราญนายวิทยา ศรีกาล   
124บ้านนาทมนายศศลักษณ์ หลงสอน   
125บ้านนาศรีนวลนายชวน ละครไชย 043549449 
126บ้านนาสีใสนายอานุภาพ แสนสุภา 043549433 
127บ้านนาอุ่มนายศิริพงศ์ นาก้อนทอง 043620539 
129บ้านโนนไชยศรีนายอภิรักษ์ สืบชมภู 043571832 
130บ้านโนนโพธิ์นางสุดารัตน์ อันชูฤทธิ์ 043620733 
131บ้านโนนลาดนายสง่า โพธาราม 043500201 
132บ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร)นายบัณจง อัครประชะ   
133บัวดงมันวิทยานายถวิล พนมเขต 043548967 
135บ้านบึงอุดมบึงคำนายสุรพล นกแก้ว 043548849 
136บ้านป้องสร้างบุนายไพรรัตน์ วรรณชรา 043549753 
137บ้านปากช่องนางสาวอาริศปรียา วรวงษ์   
138บ้านแฝกนายประทวน ไชยโชค 043549443 
139บ้านพรมสวรรค์นายประพันธ์ ประเสริฐสังข์ 043549759 
140บ้านพรหมจรรย์นายกิตติชัย สุดานิช 095705221 
141บ้านโพธิ์ศรีหัวงัว    
142บ้านโพนทองนายสมัย แวงวรรณ   
143บ้านราษฎร์ดำเนินนายวชิรา ดาเชิงเขา 043620725 
144บ้านวังม่วยนายประดิษฐ์ อินทร์งาม 043500093 
145บ้านวังยาวนางเยาวนาฎ สอนสะอาด 043548113 
146บ้านสองห้องหนองดงหนองหินนายสุภาพ สุริโย   
147สะอาดเจริญใหม่สามัคคี  043518986 
148บ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูดนางปัฐมาภรณ์ อุทัยอมฤตวารี 043620407 
149บ้านหนองขอนแก่นนายประเทือง มะลาไวย์ 043548968 
151บ้านหนองขี้ม้านายไชยญา บุตรพรม 043549437 
152บ้านหนองตอนายจิรพัฒน์ โนราช 043549444 
153บ้านหนองนกเป็ดนายสมเกียรติ ปิตกพงศ์ดำรง 043571681 
154บ้านหนองม่วงนายพูลสวัสดิ์ วรรณลา 043548913 
156บ้านหนองแวงแห่นายพิชิต พลเยี่ยม   
157บ้านหนองแสงท่าดอนม่วย  043571835 
158บ้านหนองแสงทุ่งนายวิจิตร ภูผาหลวง   
159บ้านหนองหิ่งหายนายอุทัย โยชน์เมืองไพร 043594343 
160บ้านหนองใหญ่ทับครัวนายทวีศักดิ์ มาตย์คำจันทร์ 043620732 
161บ้านหนองไฮนายวัฒนชัย ไชยวงศ์ 043548980 
162บ้านเหล่าน้อย  043500198 
163บ้านอุ่มเม่านายธีระพงษ์ แสงภักดี 043548950 
164พนาลัยวิทยาเสริมนายปรารถนาดี วิชามุข 043571589 
165สีดาประพี้ประชาสรรค์นายปริชญ์ นาทองคำ 043548949 
166อนุบาลโพนทองนายสุรพล พิมพิลา 043571588 
201ชุมชนเชียงใหม่พัฒนานายธเนศร ใบปก 043544782 
202ชุมชนบัวคำนายสง่า บรรจโรจน์ 043548554 
203บ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)นายพุทธา โคตรพิมพ์ 043548916 
204โคกกุง หนองหงษ์ หนองไฮนายนิวัฒน์ บุศเนตร 043500189 
205บ้านโคกหนองบัวนายนิวัตร กมลแสน 043548773 
206บ้านโคกใหญ่  043548956 
207บ้านจัมปาพระอุ้ย  043500266 
208บ้านดงยางนายสมพร ประเสริฐสังข์ 043544325 
209บ้านดอนควายนางจำเนียร กมลแสน 043545534 
210บ้านดอนเรือนายไพศาล วงค์กระโซ่ 043500078 
211บ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์นางนิรมล ทิพชัย 043544755 
212บ้านท่าเสียวนายเสกสิทธิ์ พิมพ์พรม 043544753 
213บ้านนางาม  043500191 
214บ้านนาเลานายศิวะ จรบุรมณ์ 043500285 
216บ้านน้ำเกลี้ยงนายบุญส่ง องอาจ 043548782 
217บ้านโนนใหญ่นายพิเศรษฐ์ พัฒนโชติ 043500077 
218บ้านปากบุ่งคุยจั่นมหาศาลจิตตรังสรรค์    
219บ้านโพธิ์ศรีว่าที่ร้อยโทภานุ จันทนามล   
220บ้านโพนเฒ่านางสาวกฤติญา บุญสินชัย 043548955 
221บ้านภูเขาทองนายพยุง วรรณทอง 043500267 
222บ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร)นายปริญญา บุตรพรม 043525820 
223บ้านหนองตาไก้  043544754 
224บ้านหนองนกทานายดวงชัย มงคลกุล 043548553 
226บ้านหนองบัว  043548994 
227บ้านหนองแวงใหญ่นายทศพล ศิวิรัตน์ 043500190 
228บ้านหนองแสงสว่างวิทย์นายณรงค์ ฝุ่นมะนาว   
229บ้านหนองอิโล  043500080 
230บ้านหนองอึ่งโปโลนายประมวล ทิพชัย 019742661 
231อัคคะวิทยา  043548954 
232เมืองโพธิ์ชัยนายศราวุฒิ บุระพวง 043567043 
301โคกสว่างหาญไพรวัลย์นายไพบูลย์ เหมรา 043504263 
302ชุมชนบ้านโคกกลาง(มิตรภาพที่84)นายชวลิต อุปปะ   
304ชุมชนหนองแสงโนนสว่างนายวิษณุ รังใส 043577150 
305ไตรมิตรวิทยานายวริช จรัสแผ้ว 014711845 
306ทรายทองเฉลิมวิทย์นายประเวช การินทร์ 043504275 
307ท่าสีดาวิทยานายวินัย บุญสินชัย 043611099 
308บ้านกกตาลดงบังวิทยานายวิชาญ เหล่าจันทร์อัน   
309บ้านกุดขุ่นนางสาวณภัทร สุริทะรา 043504284 
310บ้านกุดเต่าวิทยานายวีระพงษ์ พานสาร 043548027 
311บ้านแก้งศรีสว่าง  043504270 
312บ้านคำโพนสูงนางปริยะดา กนกโชติวงษ์ 043620562 
313บ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา  043500146 
314บ้านโคกนาคำนายศราวุธ คามวัลย์ 043500230 
315บ้านโนนปลาเข็ง  043500320 
317บ้านบะยาวบุ่งโง้งสามัคคี    
318บ้านปลาโดนางสาวปัญญา บุตรวัน   
319บ้านโพนงามหนองน้ำกินนายชูศิลป์ ดงตะไน   
320บ้านวังใหญ่หนองผักแว่น    
321บ้านหนองขุ่นวิทยาคารนายแก้ว เกตุมาตย์ 043500322 
322บ้านหนองแข้ดงนายจักรพงษ์ รองไชย   
323บ้านหนองคำนายบรเมศร์ ขัติยนนท์ 043504253 
324บ้านหนองโนราษฏร์บำรุง    
325บ้านหนองบกนายสุริยดล เพลงอินทร์ 043549466 
326บ้านเหล่าโพนงาม  043504264 
327ป่าไม้อุทิศ 11นายบัญชา วงค์เสนา 043500319 
328อนุบาลเมืองหนองพอกนายประสิทธิ์ ทองมี 043579085 
329ศรีสวัสดิ์นายเอนก เนินภู 043504281 
330สามพานประชาสรรค์นายปรมัตถ์ บุญโพธิ์ 043504294 
331หนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์นางคัทยวรรณ รังใส 043579232 
332หนองแวงบึงงามนายทรงศักดิ์ เมฆเสนา   
333หนองไฮภูเขาทองนางพัษราภรณ์ สงวนรัตน์ 043611197 
334บ้านเหล่าขุมมันท่าสะอาดนายศุภกานต์ ศรีทนษา   
401ชุมชนนาทมโคกก่องนายวัชรากรณ์ วันชา 043549705 
402ชุมชนบ้านขวาวนายไพรทูล จันศิริ   
403ไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาดนางณัฏฐวันดี วงค์อินตา 043611226 
404อนุบาลเมืองเสลภูมินายพินิจ จันทร์ซ้าย 043551486 
405บ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยานางลัดดาวัลย์ เกียรติวิชากูล 043575416 
406บ้านกุดเรือนายอดิประพล วรรณพฤกษ์ 043575332 
407บ้านขว้างวิทยากรนางพิชญ์ณิศา เบ็ญชูสิทธิ์ 043500282 
408บ้านคอกควายหนองแห้ววิทยา  043500125 
409บ้านโคกกุงดอนกอกนายธงชัย ทัพละ 043500224 
410บ้านไค่นุ่นหนองบัวบานวิทยานายถวัลย์ ไค่นุ่นสิงห์   
411บ้านโจดนายโสภณพงษ์ สิงห์โตแก้ว 043548159 
412บ้านดงแจ้งโนนสูงว่าที่ร้อยตรีเชวงศักดิ์ มิ่งมิตรมี 043548149 
413บ้านดงประเสริฐนางนิรมล ปกป้อง 043533273 
414บ้านดงหวายนายภราดร เสนารัตน์   
415บ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม  034575508 
416บ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์  043550618 
417บ้านทรายมูลนายจรุง บุญภิละ 043500120 
418บ้านท่าไคร้นายเมธี อุดม 043500274 
419บ้านท่าม่วง  043665018 
420บ้านท่าเยี่ยม    
421บ้านท่าลาดหนองผักตบนายสุรวุฒิ แน่นพิมาย 043549015 
422บ้านท่าสีนายปรีดา ทอนโพธิ์แก้ว 043500119 
423บ้านนากระตึบนายพินิจ บาคาล 0435561478 
424บ้านนาแซง(นาแซงราษฎร์บำรุง)นางประนอม ผจงศิลป์   
425บ้านนาแพง    
426บ้านนาโพธิ์    
427บ้านนาเมืองนายชัชชัย เพียรชนะ 043533532 
428บ้านนาวีนายศักดิ์ชัย บุญภิละ 043548310 
429บ้านน้ำจั้นน้อยบึงเกลือ  043500317 
430บ้านน้ำเที่ยงนาเรียงนายสุริยากร เขตเจริญ 043500123 
431บ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่นายอัครฉัตร เพียรชนะ 043575333 
432บ้านโนนยางนายณรงค์ ชินบุตร 043500283 
433บ้านโนนสวรรค์นายสุทิน จันทร์เสถียร 043500275 
434บ้านโนนสว่าง  043500226 
435บ้านบ่อแกนางเลา  043548123 
436บ้านบากหนองเทานายราอีด สงวนรัตน์ 0843549769 
437บ้านบาโคหนองแคนนายสมหมาย อุ่นเจริญ 043549022 
438บ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญนายวุฒิพงษ์ มุสิกพันธ์ 043548037 
439บ้านป่าขีหนองขุ่น  043550484 
440บ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศนายสันติภาพ จันทร์มณี 043575512 
441บ้านพันขางนายสมหมาย ทองภู 043575506 
442บ้านโพธิ์งาม    
443บ้านโพธิ์ชัน  043575507 
444บ้านโพธิ์ตาก  043500121 
445บ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร)นางสุดาทิพย์ วันชา 043548019 
446เมืองไพรวิทยาคารนายสัมฤทธิ์ อ่อนพุทธา 043551189 
447บ้านยางนางรัตนภรณ์ กัญญาคำ 043544556 
448บ้านลาด    
449บ้านวังเข  043500299 
450บ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์นายเดชธนชัย ปกป้อง 043575505 
451บ้านสะอาดนาดีนายจินดา จันทรา 043549758 
452บ้านสำโรงหนองจอกนายสำอาง น่าบัณฑิต 043500122 
453บ้านสีเสียดนายทินกร ดวงประทุม 043548131 
454บ้านโสกเตย  043500228 
455บ้านหนองกุงนายสมัคร สงวนรัตน์   
456บ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา  043548134 
457หนองจอกวิทยานายสุดใจ จันทร์พิพัฒน์ 043548152 
458บ้านหนองตุ    
459บ้านหนองผักแว่นนายอุทุมพร กุลจิตติสาธร   
460บ้านหนองไผ่หนองหว้านายเศรษฐการ ไชยดำ 043500127 
461บ้านหนองฟ้านายวชิรพงษ์ ค้ำคูณ 043611279 
462บ้านหนองเม็กนายจำรัส บาคาล   
463บ้านหนองสำราญหนองเรือนายยงยุทธ เสนามาตย์ 043500128 
464บ้านหนองสิมนางอารยา ไค่นุ่นสิงห์ 043544749 
465บ้านหนองหงษ์หนองงูนายสมศักดิ์ สารเสวก   
466บ้านหนองหว้านาคำพัฒนานายกิตติพัศ นพนิยม 043533530 
467บ้านขวัญเมืองนายอนุสรณ์ สารเสวก 043550504 
468บ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล)นายสุรีย์ อันบุรี 043549617 
469บ้านหันหน่องสามัคคีนายปัญญา ศรีนาม 043575556 
470บ้านหัวคูนายบุญสันต์ เสลไสย์ 043548021 
471บ้านเหล่าแขมดงกลางนายธวัชชัย ทองถนอม   
472บ้านแห่ประชานุกูลนายทักษิณ สิทธิศักดิ์ 043533531 
473วังหลวง  043548028 
474เสลภูมิสามัคคีนายนิตย์ ใบเอี่ยม 043533399 
475หนองหลวงประชาบำรุงนายจีรวัฒน์ เพียรชนะ 043556133 
501คำนางตุ้มโนนสวรรค์  043500024 
502ชุมชนบ้านชมสะอาดนายสมพงษ์ พันทะชุม 043577239 
503ชุมชนบ้านบุ่งเลิศนางนันท์นภัส เดชจร   
504ชุมพรนาเจริญนางนุชรินทร์ เสมอโภค   
505บ้านโคกสีนายปิยวิทย์ บรรพสาร   
506บ้านโป่งประชาพัฒน์นายธีระวิทย์ เสมอโภค   
507บ้านหนองเดิ่นนายศิวพจน์ เกาะกิ่งกุลพงศ์ 043620795 
508บ้านหนองโนนายสุขศิลป์ ชมภูพาน 043500202 
509อนุบาลเมืองเมยวดีนายประเสริฐ บำรุงรส 043577240 
510บ้านหนองสองห้องนายวิระยูร คำอุดม   
511บ้านห้วยทรายนายเสถียร สุดหนองบัว 043548145