รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3นายสินสมุทร แสนสุข 043571388 
101คำพระโคกก่งวิทยานายผดุงศักดิ์ วิไลลักษณ์ 043548110 
102โคกล่ามวิทยาคารนายยุทธนา คำสุวรรณ 043620739 
103จุมจังนาคำชลประทานวิทยานายสายลม เปริน   
104ชุมชนบ้านสว่างนายสุรพล พิมพิลา 043548098 
105ถนนชัยสามัคคีนายบุญชู สุนธงศิริ 043548990 
106ไทยรัฐวิทยา 36(บ้านบะตากา)นายพิชิต พลเยี่ยม 043548960 
107นาแพงวิทยาคารนายนิเทศ ส่งเสริม 043620488 
108น้ำคำสมศรีนายเมธี สูตรขวัญ 043500195 
109โนนเพชรพัฒนานายสมาน พิศพาร 043571834 
110กุดก่วงท่าแสงจันทร์นายอุทัย โยชน์เมืองไพร 043571833 
111กุดสระวิทยานุกูลนายไชยญา บุตรพรม 043572127 
112บ้านกุดแห่นายสิน บังพิมาย 043620735 
113บ้านคำนาดีนายศมดล พลเยี่ยม 043548951 
114บ้านคำอุปราชนางประนอม ผจงศิลป์ 043571444 
115บ้านโคกกกม่วงนายจำลอง พรหมสูงวงษ์ 043549011 
116บ้านโคกสมบูรณ์นางสำราญ พลยะเรศ 043500092 
117บ้านงิ้วหว่านศึกษาคารนายสังคม สุทธิประภา 043549751 
118ชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อนนางสาววิภาพร สินธุเขตต์   
119บ้านดงกลางนายทองการ บุตรพรม 043549012 
120บ้านดงดิบนายทองพูล พลเยี่ยม 043500200 
121บ้านดอนชาดนายสกล ไชยธงรัตน์   
122บ้านดอนหวายนายสุรเชษฐ ฤทธิ์สอน   
123บ้านท่าสำราญนายสุธวัช อุทัยอมฤตวารี   
124บ้านนาทมนายบุญเพ็ง พันสีมา   
125บ้านนาศรีนวลนายเสถียร ทาปลัด 043549449 
126บ้านนาสีใสนายอานุภาพ แสนสุภา 043549433 
127บ้านนาอุ่ม  043620539 
128บ้านโนนแก้วนายสมควร คงทวี 043572299 
129บ้านโนนไชยศรีนายอุดรศักดิ์ ขันเงิน 043571832 
130บ้านโนนโพธิ์นายสุวิทย์ ขันติทอง 043620733 
131บ้านโนนลาดนายชัยยงค์ แสนณรงค์ 043500201 
132บ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร)นายบรรจง อัครประชะ   
133บัวดงมันวิทยานายถวิล พนมเขต 043548967 
135บ้านบึงอุดมบึงคำนายพูลสวัสดิ์ วรรณลา 043548849 
136บ้านป้องสร้างบุนายสง่า โพธาราม 043549753 
137บ้านปากช่องนายศศลักษณ์ หลงสอน   
138บ้านแฝกนายธีรพงษ์ แสงภักดี 043549443 
139บ้านพรมสวรรค์นายสมพร สารบรรณ 043549759 
140บ้านพรหมจรรย์นายสมบัติ บุตรภักดี 095705221 
141บ้านโพธิ์ศรีหัวงัวนายทรงศักดิ์ อนันตภักดิ์   
142บ้านโพนทองนายสมัย แวงวรรณ   
143บ้านราษฎร์ดำเนินนายประชล ศรีเคนขันธ์ 043620725 
144บ้านวังม่วยนายสุทิน หร่องบุตรศรี 043500093 
145บ้านวังยาวนายประดิษฐ์ ขรณีย์ 043548113 
146บ้านสองห้องหนองดงหนองหินนายสุภาพ สุริโย   
147สะอาดเจริญใหม่สามัคคีนายวิจิตร ภูผาหลวง 043518986 
148บ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูดนายประทวน ไชยโชค 043620407 
149บ้านหนองขอนแก่นนายประเทือง มะลาไวย์ 043548968 
151บ้านหนองขี้ม้านายชูชาติ อัศวภูมิ 043549437 
152บ้านหนองตอนายชวลิต ไชยฮะนิจ 043549444 
153บ้านหนองนกเป็ดนายสมเกียรติ ปิตกพงศ์ดำรง 043571681 
154บ้านหนองม่วงนายกุศลศักดิ์ แสนสิงห์ 043548913 
156บ้านหนองแวงแห่นายภานุพงศ์ ณรงค์ไชย   
157บ้านหนองแสงท่าดอนม่วยนายปรารถนาดี วิชามุข 043571835 
158บ้านหนองแสงทุ่งนายประดิษฐ์ อินทร์งาม   
159บ้านหนองหิ่งหายนายประสิทธิ์ เสาศิริ 043594343 
160บ้านหนองใหญ่ทับครัวนายทวีศักดิ์ มาตย์คำจันทร์ 043620732 
161บ้านหนองไฮนายสถาพร ภูบาลเช้า 043548980 
162บ้านเหล่าน้อยนายเสนีย์ วิเชียรศรี 043500198 
163บ้านอุ่มเม่านายสุพล ชมจุมจัง 043548950 
164พนาลัยวิทยาเสริมนายสมชาย ไทยประสงค์ 043571589 
165สีดาประพี้ประชาสรรค์นายปริชญ์ นาทองคำ 043548949 
166อนุบาลโพนทองนายสุริยา นทีศิริกุล 043571588 
201ชุมชนเชียงใหม่พัฒนานายธเนศร ใบปก 043544782 
202ชุมชนบัวคำนายสง่า บรรจโรจน์ 043548554 
203บ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)นายประสิทธิ์ คำภูผง 043548916 
204โคกกุง หนองหงษ์ หนองไฮนายปุณกัลย์ บุญเริ่ม 043500189 
205บ้านโคกหนองบัวนายสมภาร ทิพเจริญ 043548773 
206บ้านโคกใหญ่  043548956 
207บ้านจัมปาพระอุ้ยนายเดชา มาบุญธรรม 043500266 
208บ้านดงยางนายสมพร ประเสริฐสังข์ 043544325 
209บ้านดอนควายนางอารยา ไค่นุ่นสิงห์ 043545534 
210บ้านดอนเรือนายเสกสิทธิ์ พิมพ์พรม 043500078 
211บ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์นายสังคม เพ็ชรโรจน์ 043544755 
212บ้านท่าเสียวนายจรัญ มลาไวย์ 043544753 
213บ้านนางาม  043500191 
214บ้านนาเลา  043500285 
216บ้านน้ำเกลี้ยงนายบุญส่ง องอาจ 043548782 
217บ้านโนนใหญ่นายดวงชัย มงคลกุล 043500077 
218บ้านปากบุ่งคุยจั่นมหาศาลจิตตรังสรรค์นายพรชัย พวงพิลา   
219บ้านโพธิ์ศรีนายพุทธา โคตรพิมพ์   
220บ้านโพนเฒ่านายทองล้วน มาตเลิง 043548955 
221บ้านภูเขาทองนายพยุง วรรณทอง 043500267 
222บ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร)นายปริญญา บุตรพรม 043525820 
223บ้านหนองตาไก้นายขวัญใจ พิมมะดี 043544754 
224บ้านหนองนกทานายศราวุฒิ บุระพวง 043548553 
226บ้านหนองบัว  043548994 
227บ้านหนองแวงใหญ่นายทศพล ศิวิรัตน์ 043500190 
228บ้านหนองแสงสว่างวิทย์นายสมบัติ น้อยอามาตย์   
229บ้านหนองอิโลนายแก้ว เกตุมาตย์ 043500080 
230บ้านหนองอึ่งโปโลนายประมวล ทิพชัย 019742661 
231อัคคะวิทยานายชัชวาลย์ รัตนสวนจิก 043548954 
232เมืองโพธิ์ชัยสิบตรีสุรพล พลเยี่ยม 043567043 
301โคกสว่างหาญไพรวัลย์นายไพบูลย์ เหมรา 043504263 
302ชุมชนบ้านโคกกลาง(มิตรภาพที่84)นายสงวน ชาววัง   
304ชุมชนหนองแสงโนนสว่างนายอดุลย์ ประเสริฐสังข์ 043577150 
305ไตรมิตรวิทยานายประเวช การินทร์ 014711845 
306ทรายทองเฉลิมวิทย์นายบุญช่วย บูรณะกิติ 043504275 
307ท่าสีดาวิทยานายประสิทธิ์ ทองมี 043611099 
308บ้านกกตาลดงบังวิทยานายวิชาญ เหล่าจันทร์อัน   
309บ้านกุดขุ่นนายวริช จรัสแผ้ว 043504284 
310บ้านกุดเต่าวิทยา  043548027 
311บ้านแก้งศรีสว่างนายวินัย บุญสินชัย 043504270 
312บ้านคำโพนสูงนายวราชิน ศิริแว่น 043620562 
313บ้านคูเมืองสามัคคีวิทยานายเรืองเดช ศรีโยธี 043500146 
314บ้านโคกนาคำนายจักรพงษ์ รองไชย 043500230 
315บ้านโนนปลาเข็งนายศุภฉันท์ คล้ายหนองสรวง 043500320 
317บ้านบะยาวบุ่งโง้งสามัคคี    
318บ้านปลาโดนางคัทยวรรณ รังใส   
319บ้านโพนงามหนองน้ำกิน    
320บ้านวังใหญ่หนองผักแว่นนายวิษณุ รังใส   
321บ้านหนองขุ่นวิทยาคารนายสนิท จันทร์มหา 043500322 
322บ้านหนองแข้ดงนายบรเมศร์ ขัติยนนท์   
323บ้านหนองคำนายชวลิต อุปปะ 043504253 
324บ้านหนองโนราษฏร์บำรุงนายวัชรินทร์ ดวงพระจันทร์   
325บ้านหนองบกนายศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ 043549466 
326บ้านเหล่าโพนงามนายศุภกานต์ ศรีทนษา 043504264 
327ป่าไม้อุทิศ 11  043500319 
328อนุบาลเมืองหนองพอกนายวิเชียร แสงภักดี 043579085 
329ศรีสวัสดิ์นายวิรัตน์ โพธิ์มาตย์ 043504281 
330สามพานประชาสรรค์  043504294 
331หนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์นายทัศนัย อุปปะ 043579232 
332หนองแวงบึงงามนายทรงศักดิ์ เมฆเสนา   
333หนองไฮภูเขาทองนายสุพัฒน์ ชาติเชื้อ 043611197 
334บ้านเหล่าขุมมันท่าสะอาดนายอินสอน กันทะโล   
401ชุมชนนาทมโคกก่องนายวรวิช บุญประสิทธิ์ 043549705 
402ชุมชนบ้านขวาวนายไพรทูล จันศิริ   
403ไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาดนายกิตติพัศ นพนิยม 043611226 
404อนุบาลเมืองเสลภูมินายพินิจ จันทร์ซ้าย 043551486 
405บ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยานายบุญมี เกตุคำ 043575416 
406บ้านกุดเรือนายอดิประพล วรรณพฤกษ์ 043575332 
407บ้านขว้างวิทยากรนายทวี ฤทธิธรรม 043500282 
408บ้านคอกควายหนองแห้ววิทยานางสุดาทิพย์ วันชา 043500125 
409บ้านโคกกุงดอนกอกนายธงชัย ทัพละ 043500224 
410บ้านไค่นุ่นหนองบัวบานวิทยานายถวัลย์ ไค่นุ่นสิงห์   
411บ้านโจดนายโสภณพงษ์ สิงห์โตแก้ว 043548159 
412บ้านดงแจ้งโนนสูงว่าที่ร้อยตรีเชวงศักดิ์ มิ่งมิตรมี 043548149 
413บ้านดงประเสริฐนายอุทิตย์ สินธุสนธิ์ 043533273 
414บ้านดงหวายนายภราดร เสนารัตน์   
415บ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลมนายปัญญา แพนกุดเรือ 034575508 
416บ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์นายสัมฤทธิ์ อ่อนพุทธา 043550618 
417บ้านทรายมูลนายจรุง บุญภิละ 043500120 
418บ้านท่าไคร้  043500274 
419บ้านท่าม่วงนางดวงจันทร์ ยวงสุวรรณ์ 043665018 
420บ้านท่าเยี่ยมนายธงสิน ธนกัญญา   
421บ้านท่าลาดหนองผักตบนายสุดใจ จันทร์พิพัฒน์ 043549015 
422บ้านท่าสีนายปรีดา ทอนโพธิ์แก้ว 043500119 
423บ้านนากระตึบนายลภ ไชยฮะนิจ 0435561478 
424บ้านนาแซง(นาแซงราษฎร์บำรุง)นายสมชาติ แสงทอง   
425บ้านนาแพงนายวิทยารัตน์ กิยะแพทย์   
426บ้านนาโพธิ์นายกิตติภูมิ อุทสาร   
427บ้านนาเมืองนายชัชชัย เพียรชนะ 043533532 
428บ้านนาวีนายศักดิ์ชัย บุญภิละ 043548310 
429บ้านน้ำจั้นน้อยนางสมิหรา สาริกา 043500317 
430บ้านน้ำเที่ยงนาเรียงนายมานิตย์ สันตะวงศ์ 043500123 
431บ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่นายสุกรี บุญปก 043575333 
432บ้านโนนยางนายณรงค์ ชินบุตร 043500283 
433บ้านโนนสวรรค์นายสันติภาพ จันทร์มณี 043500275 
434บ้านโนนสว่างนายพิชิต พรหมนารท 043500226 
435บ้านบ่อแกนางเลานายทศพร นองนุช 043548123 
436บ้านบากหนองเทานายศรัญยพงษ์ ประทาพันธ์ 0843549769 
437บ้านบาโคหนองแคนนายสมหมาย อุ่นเจริญ 043549022 
438บ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญนายวัชรากรณ์ วันชา 043548037 
439บ้านป่าขีหนองขุ่นนางรัตนภรณ์ กัญญาคำ 043550484 
440บ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศนายไพบูลย์ ระหา 043575512 
441บ้านพันขางนายถาวร สารพล 043575506 
442บ้านโพธิ์งามนายภาณุพงศ์ ชะราจันทร์   
443บ้านโพธิ์ชันนายประกาศิต คำทวี 043575507 
444บ้านโพธิ์ตากนายปัญญา ศรีนาม 043500121 
445บ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร)นายปราโมทย์ อ่อนแสง 043548019 
446เมืองไพรวิทยาคารนายทวี ผึ่งผาย 043551189 
447บ้านยางนายมรุพงศ์ ภานุศรี 043544556 
448บ้านลาดนายวีระชัย สุทธิประภา   
449บ้านวังเข  043500299 
450บ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์นายคำผล จันทรบุตร 043575505 
451บ้านสะอาดนาดีนายสมัคร สงวนรัตน์ 043549758 
452บ้านสำโรงหนองจอกนายสำอาง น่าบัณฑิต 043500122 
453บ้านสีเสียดนายประสงค์ ปุริโต 043548131 
454บ้านโสกเตยนายบรรจง หัสจรรย์ 043500228 
455บ้านหนองกุงนายไพโรจน์ อาทิตย์ตั้ง   
456บ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยานายสมบูรณ์ นวลฉวี 043548134 
457หนองจอกวิทยานายสมบูรณ์ แจ้งเจริญ 043548152 
458บ้านหนองตุ    
459บ้านหนองผักแว่นนายวิเชียร ขระณีย์   
460บ้านหนองไผ่หนองหว้านายเศรษฐการ ไชยดำ 043500127 
461บ้านหนองฟ้านายทินกร ดวงประทุม 043611279 
462บ้านหนองเม็กนายไกรศรี พลเยี่ยม   
463บ้านหนองสำราญหนองเรือนายพินิจ บาคาล 043500128 
464บ้านหนองสิมนายอิทธิพร เพ็งโคตร 043544749 
465บ้านหนองหงษ์หนองงูนายสมศักดิ์ สารเสวก   
466บ้านหนองหว้านาคำพัฒนานายกฤษดา โพธิ์สิงห์ 043533530 
467บ้านขวัญเมืองนายอนุสรณ์ สารเสวก 043550504 
468บ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล)นายสุรีย์ อันบุรี 043549617 
469บ้านหันหน่องสามัคคีนายชัยณรงค์ มูลสาร 043575556 
470บ้านหัวคูนายบุญสันต์ เสลไสย์ 043548021 
471บ้านเหล่าแขมดงกลางนายธวัชชัย ทองถนอม   
472บ้านแห่ประชานุกูลนายทักษิณ สิทธิศักดิ์ 043533531 
473วังหลวงนายไพโรจน์ จันทร์ขอนแก่น 043548028 
474เสลภูมิสามัคคีนายเมธี อุดม 043533399 
475หนองหลวงประชาบำรุงนายจีรวัฒน์ เพียรชนะ 043556133 
501คำนางตุ้มโนนสวรรค์นายคงศักดิ์ เทพสุระ 043500024 
502ชุมชนบ้านชมสะอาดนายสมพงษ์ พันทะชุม 043577239 
503ชุมชนบ้านบุ่งเลิศนายหนูไกร อสุระพงศ์   
504ชุมพรนาเจริญนายณรงค์ฤทธ์ หงษ์ศรี   
505บ้านโคกสีนายปิยวิทย์ บรรพสาร   
506บ้านโป่งประชาพัฒน์นายถอ เหลาทอง   
507บ้านหนองเดิ่นนายศิวพจน์ เกาะกิ่งกุลพงศ์ 043620795 
508บ้านหนองโนว่าที่ร้อยโทภานุ จันทนามล 043500202 
509อนุบาลเมืองเมยวดีนายประเสริฐ บำรุงรส 043577240 
510บ้านหนองสองห้องนายวิระยูร คำอุดม   
511บ้านห้วยทรายนายเสถียร สุดหนองบัว 043548145